De Stichting staat onder de leiding van het Stichtingsbestuur, dat fungeert als het hoogste bestuursorgaan en verantwoordelijk is voor het algemene bestuur en de strategische richting van de Stichting.

Het Stichtingsbestuur heeft de cruciale rol om de missie en doelstellingen van de Stichting te waarborgen, waarbij het zich inzet voor het realiseren van haar maatschappelijke doelen.

Als vertegenwoordigend orgaan is het Stichtingsbestuur het gezicht van de Stichting naar externe partijen, belanghebbenden en de samenleving als geheel. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van transparantie, integriteit en ethische normen in alle activiteiten van de Stichting. Bovendien heeft het de taak om de belangen van de Stichting te behartigen en te zorgen voor een effectieve communicatie met alle relevante belanghebbenden.

Op dagelijkse basis neemt het Stichtingsbestuur beslissingen over operationele kwesties, financiën, en andere lopende zaken. Het waarborgt de efficiënte werking van de Stichting en zorgt ervoor dat de gestelde doelen worden nagestreefd met inachtneming van de missie en waarden van de Stichting.

Daarnaast kan het Stichtingsbestuur betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van beleid, het evalueren van de prestaties van de Stichting, en het identificeren van kansen voor groei en verbetering. Door een evenwichtige en proactieve benadering streeft het Stichtingsbestuur ernaar om de Stichting te leiden op een pad van duurzaam succes en maatschappelijke impact.

Het Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

  • Drs. Rob Mohanlal (verzekeringsarts) - voorzitter
  • Drs. Soebhas Mahesh (bedrijfsarts) - secretaris
  • Dr. Kenneth Jie (internist/nefroloog) - penningmeester
  • Prof. Dr. Humphrey Kanhai (gynaecoloog) - Lid
  • Drs. Waldi Bharos (huisarts) - Lid
  • Drs. Diana Loor (bedrijfsarts) - Lid

Het Stichtingsbestuur heeft een adviesorgaan en wordt bijgestaan door tijdelijke en /of permanente commissies.

De Raad van Advies, dit adviesorgaan van de Stichting geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De Symposiumcommissie, dit is een permanente commissie die zorgt ervoor dat jaarlijks de nascholing Surinamedag in Nederland wordt georganiseerd. Ook de symposia c.q. congressen die in Suriname worden georganiseerd, vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media